Lipad

Lipad

Dear self

Nang ibato na niya ang tanong hinggil sa panawagan ng kampanya, hindi mo iyon tiningnan nang masama.  Bagamat inaasahan mo na may magtatanong nito, ay nailagay ka pa rin sa alanganin nang hindi pala naihanda ang sagot.

Nakakailan na ngang ideya ang nasimulan o masasabing napangunahan ng ating opisina.  Madalas katulad ng inaasahan ay hindi mo mapi-please lahat.  Para sa akin, sukatan ito kung magpa-fly ika nga ang isang ideya.

Kung may hindi sasang-ayon, mayroon namang bigay todo, kumbinsido, at siguradong-sigurado sa pagyakap sa ideyang mimumungkahi mo.

Ang mahalaga rin ay malinaw sa iyo ang layunin, target at mensaheng ibig mong paliparin.

Lilipad ang ideya, hindi mo ito mapipigilan—hangga’t may naniniwala, may kikilos at may magpupursige sa pagpapaliwanag.

Mas maraming ulo at pananaw na magsasama, magbabangga at magpapaligsahan, ayos at mainam basta ang layunin ay malinaw—ang pagbutihin, mas mapainam ang nasimulang ideya at inisyatiba.

Naniniwala ako sa isang palasak na sabi-sabi — “Basta sama-sama, Kayang-kaya!”

 

———

Ang mga nakaraang araw ay punong-puno ng pamumuna. Bagamat sa bahagi mo, positibo naman ang motibo ay bigla mong naitanong, “hindi naman kaya sobra na?”

Sobra na kapag walang nangyayari. Kapag ang pinupuna ay hindi nagbabago. Hindi bukas sa puna.

Malapit-lapit sa pagkauyam.  Kapag hindi nakikinig ang pinupuna, nagsasawa ka rin sa pagtatangkang mabago ang pinatutungkulan, gayundin nagsasawa ka sa negatibong pakiramdam na idinudulot nito sa iyong sarili.

Masusubok ang pinagsasabi hinggil sa “Team-Work”—Sa pagbubuo ng team, kailangang may maiaambag ang bawat isang kasama rito.  Ngunit kung ang ambag ay hindi na positibo para sa layunin, nagiging “difficult person” na ika nga, nagiging balakid para sa team, kailangang papasukin mo na ang paniniwala hinggil sa kung paano i-handle at pakitunguhan ang kasamahang ito.

Magagawa mo ito kung pupunahin mo rin ang sarili bilang pambalanse.  We are perfectly imperfect.

uling

——

Upang i-inspire ang sarili mo sa buong Linggong nakakapagod, inisip mong sa anumang liit ngunit may pagtitiyaga at pagsisigasig pasasaan ba’t makakamit ang hangad. Mainam ito sa kampanya, maaaring hindi man ngayon at gad-agad, ngunit sa tuloy-tuloy, walang humpay na pagkilos pasasaan ba’t magtatagumpay din tayo.

Sa kabilang banda marami na ang mga mokong na hindi nagsisikap at nagsisigasig dahil sa mga basurang pamamaraan sa pagkamit sa hangad, kayang-kaya na short-cut ba. E bumababaw na ang maraming ilog dahil sa basura ng korapsiyon at kasakiman.

Para sa mokong na katulad mo, masarap pa rin ang tagumpay na pinag-iisipan at pinaghihirapan.

ulan

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s